Urbana sociologija

Nositelji kolegija: 
Mišetić Anka, prof. dr. sc.

Cilj predmeta je osposobiti studente za analiziranje i definiranje osnovnih društvenih procesa, pojava i odnosa koji se odvijaju u urbanom kontekstu.

ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: VI semestar