Opis studija

Struka je na Studiju dizajna promatrana kao interdisciplinarna, kreativna, inovativna i intelektualna djelatnost usmjerena na uspostavu načela promišljenog, održivog i ekološki osviještenog razvoja s ciljem stvaranja i njegovanja identiteta, humanizacije tehnologije i permanentnog poboljšavanja kvalitete života i rada, te prema odgovornom pronalaženju odgovarajućih rješenja komunikacijskih problema u gospodarskom, društvenom i kulturnom segmentu društva. Kao takav, dizajn je promatran kao jedan od temeljnih čimbenika pri stjecanju konkurentnosti i prepoznatljivosti u globalnoj gospodarskoj i kulturnoj razmjeni.

Tijekom trogodišnjeg sveučilišnog prijediplomskog studija Dizajna studenti stječu znanja i sposobnosti za rad u projektnim timovima na osmišljavanju i oblikovanju projektantskih zadataka dizajna predmetne i komunikacijske okoline. Cilj prijediplomskog obrazovnog ciklusa je stvaranje kompetentnih stručnjaka za zadovoljavanje stvarnih ljudskih potreba u realnom okruženju. Interdisciplinarni karakter dizajna je uspješno implementiran u nastavni program pomoću teorijsko-metodičkih, osnovnih tehničkih i tehnoloških, te društvenih i umjetničkih, odnosno onih praktično-projektantskih područja koja čine bitne zadatosti struke. Ciljano koordiniranim kombiniranjem teorijskih i praktično-projektantskih predmeta potiče se svestrani razvoj kreativne imaginacije u cilju razvoja sposobnosti za inovativno stvaralaštvo u dva specijalistička područja koja Studij dizajna pruža: industrijski dizajn i dizajn vizualnih komunikacija. Područje industrijskog dizajna na prijediplomskom studiju uključuje raspon strukovnih vježbi od dizajna raznovrsnih predmeta, dizajna namještaja i njihovih sustava, dok područje dizajna vizualnih komunikacija uključuje dizajn elemenata i sustava za tiskovne i elektroničke medije. Tijekom prve godine studija studenti usvajaju temeljna opća načela dizajna i informacije potrebne za izbor usmjerenja. U kasnijim fazama produbljuju opća znanja i vještine te stječu specifična znanja u odabranim područjima specijalizacije. 

Studenti već tijekom prijediplomskog studija kontinuirano surađuju na projektantskim zadacima sa stvarnim gospodarskim i društvenim subjektima u okviru semestralnih projekata tijekom redovne nastave, te u izvannastavnim aktivnostima poput radionica, natječaja, izložbi i sudjelovanja u aktualnim regionalnim i međunarodnim događanjima. Time je omogućeno cjelovito usavršavanje procesa dizajniranja u uvjetima suvremenog realnog okruženja, aktivno praćenje aktualnosti i uključivanje studenata u procese razvoja struke. 

Kompetencije koje se stječu završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija
Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Dizajna studenti stječu kompetencije za suradničke poslove na području dizajnerskog stvaralaštva prema definiciji ICSID-a i ICOGRADA-e (danas WDO i ico-D), poput samostalnog izvođenja jednostavnih projektantskih zadataka dizajna predmeta i sustava, suradnje u razvojno-istraživačkim poslovima i projektima, zatim suradnja u specijalističkim istraživanjima i u interdisciplinarnim razvojnim, istraživačkim, znanstvenim i umjetničkim timovima. Završetkom ovog studija stječu se također i kompetencije za upis sveučilišnog diplomskog studija.

Ishodi učenja sveučilišnog prijediplomskog studija dizajn
Po završetku sveučilišnog prijediplomskog studija Dizajn (šifra iz Upisnika studijskih programa: 223) student će biti sposoban:

1. identificirati područje industrijskog dizajna i dizajna vizualnih komunikacija
2. razumjeti i objasniti specifičnosti struke dizajna
3. identificirati relevantne informacije za projekt, te realni aktualni društveno-gospodarski i socijalni kontekst dizajna
4. pratiti, odabrati i koristiti ciljane materijale, tehnologije, medije i aplikacije
5. dokumentirati i prezentirati informacije relevantne za projekt
6. kritički analizirati skupove ulaznih informacija za projekt
7. kreativno integrirati stečene spoznaje u izvedbeni projekt
8. samostalno izvršavati jednostavne projektne zadatke dizajna predmeta, sustava, identiteta i vizualnih komunikacija
9. vrednovati ostvarene projekte usvojenim sustavom kriterija
10. surađivati u interdisciplinarnim razvojnim, istraživačkim, znanstvenim i umjetničkim timovima i projektima
11. konkurirati za upis diplomskog studija u umjetničkom području
12. pratiti unaprjeđenje struke i programe cjeloživotnog obrazovanja

 

Vrsta studijskog programa:
sveučilišni prijediplomski studij

Trajanje:
3.0 godine

Broj ECTS-a koji se stječe:
180

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) dizajna
kratica: univ.bacc.art.

Silabus:
Studij dizajna - silabus sveučilišnog prijediplomskog studija