Tjelesna i zdravstvena kultura 3

Nositelji kolegija: 
Antekolović Josipa, dr.sc., v. pred.

Ciljevi predmeta su održavanje stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na kognitivne i konativne sposobnosti, motoričke i funkcionalne sposobnosti, antropometrijske karakteristike te unaprjeđenje zdravlja. Studenti će moći prilagoditi sebi tjelesnu aktivnost provedbom osnovnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti, samostalno provoditi specifična motorička znanja i vještine, pravilno pokazati osnovne elemente pojedinih motoričkih gibanja i sportskih igara, objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti, grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima, identificirati pojedine aktivnosti i usporediti njihovu svrhu te objasniti dobrobiti tjelesnog vježbanja i kretanja

ECTS: 
0.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar