Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Nositelji kolegija: 
Antekolović Josipa, dr.sc., v. pred.

Cilj predmeta je usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na motoričke i funkcionalne sposobnosti, antropometrijske karakteristike. Studenti će moći prilagoditi sebi tjelesnu aktivnost provedbom osnovnih motoričkih znanja i vještina u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti, pokazati pravilnu izvedbu osnovnih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti, objasniti važnost zagrijavanja i istezanja u pojedinoj tjelesnoj aktivnosti, grupirati kineziološke aktivnosti u skladu sa stečenim znanjima te identificirati pojedine aktivnosti i usporediti njihovu svrhu.

ECTS: 
0.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar