Vizualna kultura 1

Nositelji kolegija: 
Podnar Ivana, doc. dr. sc.

Cilj predmeta je upoznavanje vizualne kulture kroz teorijske koncepte, doprinose drugih disciplina te analizu primjera. Studenti će moći definirati osnovne koncepte vizualne kulture te ih primijeniti u analizi i interpretaciji vizualnih fenomena, prepoznati i analizirati medije kojima se bavi vizualna kultura, prepoznati društvene, kulturološke i ideološke utjecaje u stvaranju slika, uspostaviti odnos između predmetne stvarnosti i konteksta te povezati dizajn sa širim poljem vizualne kulture.

ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar