Rezultati natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - ak. god. 2023./24. (zimski i ljetni semestar)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - ak. god. 2023./24. 

Zaprimljeno je 938 elektronskih prijava na Natječaj. Fakultetska povjerenstva izradila su rang-liste studenata. Financijska potpora odobrena je za sve studente sa statusom „odabran“ na rang-listama fakultetskih povjerenstava tj. za 787 studenata. Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (po 1 tablica za svaku sastavnicu) .

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom.
Studenti koji su na rang-listama u statusu „rezerva“ (u bijeloj boji na rang-listi) ne moraju trenutno učiniti nikakve radnje. U slučaju da se odustankom studenta za njihovo ciljno sveučilište oslobodi mjesto na stranom sveučilištu, studenti u trenutnom statusu "rezerva" bit će o tome obaviješteni. 

Financijske potpore studentima biti će isplaćene iz novog projekta br. 2023-1-HR01-KA131-HED-000129986. Realizacija i financiranje mobilnosti odobrenih u sklopu ovoga natječaja ovise o sklapanju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Sveučilišta u Zagrebu i nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU čije se potpisivanje očekuje uskoro.

Rezultati za Arhitektonski fakultet