Povijest umjetnosti 1

Nositelji kolegija: 
Podnar Ivana, doc. dr. sc.

Cilj predmeta je upoznavanje sa stilskim i ikonografskim obilježjima umjetnosti od prethistorije do novog vijeka. Studenti će moći definirati osnovne principe stilskih razdoblja od prethistorije do novog vijeka, prepoznavati karakteristike navedenih stilova na primjerima slikarstva, skulpture, arhitekture i primijenjene umjetnosti, imenovati ključne predstavnike navedenih stilova, razlikovati pojedine stilove u odnosu na prethodni te u odnosu na regionalne specifičnosti, povezivati karakteristike i principe navedenih stilskih razdoblja s društvenim i povijesnim kontekstom te identificirati elemente navedenih stilova koji se u formi citata javljaju u suvremenom kontekstu

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar