Parizoska Jelena

pred. dr. sc.

Područje / smjer:
Društveno-humanističko

Biografija:
Diplomirala je engleski jezik i književnost i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu stekla doktorat znanosti na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju lingvistike.

Od 1999. do 2003. vodila je tečajeve engleskog i ruskog jezika u poslovnim tvrtkama. Od 2003. do 2011. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je predavala frazeologiju, leksikologiju i sintaksu engleskog jezika. Od 2002. do 2015. kao stalna vanjska suradnica predavala je poslovni engleski jezik u Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.

Od akademske godine 2014./2015. predaje engleski jezik na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta. Od akademske godine 2015./2016. predaje jezične kolegije na Katedri za obrazovanje učitelja engleskog jezika Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

Područja njezina znanstvenoga interesa su frazeologija, kognitivna gramatika, korpusna lingvistika i leksikografija.

Članstva u organizacijama:
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
Međunarodna slavistička kognitivna organizacija SCLA (Slavic Cognitive Linguistics Association)

Sudjelovanje na istraživačkim projektima:
od 2018. suradnica na projektu Digitalni hrvatski frazeološki rječnik, Zavod za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

svibanj – prosinac 2018. suradnica na projektu potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu Hrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja, Filozofski fakultet u Zagrebu.

Plenarno izlaganje:
Parizoska, J. (2020) Idiom Modifications: What Grammar Reveals about Conceptual Structure. 34. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Jezično i izvanjezično u međudjelovanju“. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (online), 26. rujna 2020.

Radionice:
S dr. sc. Ivanom Filipović Petrović (Zavod za lingvistička istraživanja HAZU) održala je tri radionice za članove akademske zajednice o upotrebi računalnih korpusa pomoću softverskog alata Sketch Engine.

Uredništvo zbornika:
Omazić, M. & Parizoska, J. (ur.) (2020) Reproducibility and Variation of Figurative Expressions: Theoretical Aspects and Applications. Białystok, University of Białystok Publishing House. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/9680

Poglavlja u knjigama:
Parizoska, J. (2019) Razvijanje metaforičke kompetencije u engleskom kao stranomu jeziku kod budućih učitelja primarnoga obrazovanja. U: Andraka, M. & Narančić Kovač, S. (ur.) Engleski u primarnom obrazovanju: razvoj i načela zagrebačkoga studija. Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 107–118.

Znanstveni i pregledni radovi u časopisima i zbornicima (izbor):

  1. Parizoska, J. & Omazić, M. (2020) Sheme dinamike sile i promjenjivost glagolskih frazema. Jezikoslovlje, 20 (2), 179–205.

  2. Filipović Petrović, I. & Parizoska, J. (2019) Konceptualna organizacija frazeoloških rječnika u e-leksikografiji. Filologija, 73, 27–45.

  3. Parizoska, J. & Stanojević, M.-M. (2018) Problemi frazeološkog nazivlja. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 44 (2),  611-625.

  4. Parizoska, J. (2018) Poredbeni frazemi s vlastitim imenicama u hrvatskome - korpusni pristup. Slavistički studii, 18 (1), 139-151.

  5. Parizoska, J. & Rajh, I. (2017) Idiom variation in business English textbooks: A corpus-based study. ESP Today. Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level, 5 (1),  46-67.

  6. Parizoska, J. & Filipović Petrović, I. (2017) Variation of Adjectival Slots in kao (‘as’) Similes in Croatian: A Cognitive Linguistic Account. U: Mitkov, R. (ur.) Computational and Corpus-Based Phraseology (Lecture Notes in Computer Science, volume 10596). Cham, Springer, str. 348-362.