Natječaj za dodjelu stipendije Grada Zagreba za izvrsnost

Za akademsku godinu 2019./2020. dodijelit će se najviše 96 Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 4 Stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu. Rok za predaju molbi: 07. studenoga 2019.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
- da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 bez zaostajanja u studiju (osim iz opravdanih razloga što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista);
- da nisu studenti razlikovne godine studija ni apsolventi;
- da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- da su državljani Republike Hrvatske.

Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2019. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2019.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su uspjeh u studiju te znanstveni i stručni radovi u struci tijekom studija za koji student podnosi molbu.

Natječaj traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada Zagreba.Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web stranici Grada Zagreba na adresu:
Ured za demografiju,
Vodnikova 14,
10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima”
ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se dostavljaju na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Natječaja, a može se dobiti i u Uredu za demografiju, Vodnikova 14, Zagreb, II. kat, soba broj 202.

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:
1) domovnicu (preslika)
2) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od dana objave Natječaja)
3) potvrdu o upisu na studij akademske godine 2019./2020. s podacima kada je upisana prva godina studija, ukupno ostvarenim ECTS bodovima i ostvarenim ECTS bodovima u zadnjoj godini studija te prijepisom ocjena u izvorniku
4) dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima u izvorniku (potvrda profesora), sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima te o vrijednim priznanjima – preslika, (dekanova nagrada, rektorova nagrada i sl)
5) potvrdu o upisu na drugi studij različite struke i prijepis ocjena ukoliko je redovan student još jednog studija u izvorniku
6) životopis.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.
Korisnik Stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije, osim stipendije za izvanstudijska postignuća.
Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju. Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako bez opravdanog razloga ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.