Natječaj (24.9.2021.) - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za 5 radnih mjesta, i to po jedno radno mjesto u interdisciplinarnom području znanosti (znanost o umjetnosti, sociologija); u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura (umjetnički dio); u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika; u interdisciplinarnom području umjetnosti; te u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta:

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju u interdisciplinarnom području znanosti (znanost o umjetnosti, sociologija) na kolegijima Estetika 1, 2, Teorija medija 2, Uvod u dizajn 1, 2, Uvod u povijest dizajna, Teorija i povijest dizajna 1, 2 na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu na Odsjeku – Studij dizajna

2. jednog nastavnika u umjetničko-nastavnom zvanju izvanredni profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura (umjetnički dio) na kolegijima Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Studio 1 – Arhitektura, Studio 2 – Arhitektura, Radionica arhitektonskog projektiranja 1, Diplomska radionica, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme

3. jednog nastavnika u nastavnom zvanju i radnom mjestu predavač u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na kolegijima Engleski jezik 1-4 u stalnom radnom odnosu u nepunom radnom vremenu od 40%

4. jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta predavač u interdisciplinarnom području umjetnosti, na kolegijima kreativna komunikacija i društvo 1, 2, Oglašavanje 1, 2, u stalnom radnom odnosu u nepunom radnom vremenu od 62%

5. jednog suradnika suradničkog zvanja i radnog mjesta asistent u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija na kolegijima Projektiranje – Vizualne komunikacije 1-6, Dizajn vizualnih komunikacija 1-3, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme.

Uvjeti:
Točka 1.
Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Opći uvjeti:
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12 – pročišćen tekst) i Opće Uredbe (EU) 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pr...).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Arhitektonski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu