Kovačević Melita

prof. dr. sc.

Područje / smjer:
Društvene znanosti / psihologija

Biografija:
Melita Kovačević diplomirala je psihologiju kao jednopredmetni studij, te fonetiku kao dopunski studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kasnije je obrazovanje (magisterij) nastavila u SAD, te je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala (1996). Tijekom svoje akademske karijere predavala je na nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali na sveučilištima u SAD i Europi, razvila je i uvela niz novih kolegija te je potaknula razvoj područja psiholingvistike i kognitivne neuroznanosti, što je rezultiralo i uspostavom istraživačkog laboratorija, interdisciplinarnog doktorskog studija i cijelim nizom međunarodnih aktivnosti. Objavila je značajan broj radova u časopisima i knjigama, od koji su većina međunarodni, kao (su)autor ili (su)urednik objavila sedam knjiga, te održala više od 150 pozvanih predavanja. Godine 2005. primila je posebno priznanje Rektora za razvoj kognitivne neuroznanosti i sudjelovanje u preustroju Sveučilišta i unapređenju kvalitete te njegovoj promidžbi, a od 2006. do 2014. bila je prorektoricom Sveučilišta za istraživanje i tehnologiju. 

Aktivnosti u okviru struke:
Glavna područja njenog znanstvenog i stručnog interesa su psiholingvistički, neurolingvistički i kognitivni aspekti jezika. Razvila je i predavala niz predmeta u području kognitivne psihologije,  psiholingvistike i govorne komunikacije. Voditeljica je Laboratorija za psiholingvistička istraživanja, voditeljica je interdisciplinarnog doktorskog studija Jezik i kognitivna neuroznanost te izvodi nastavu na svim razinama, od preddiplomske do doktorske. Uz matično sveučilište, nastavu izvodi i na drugim europskim sveučilištima. Do sad je bila mentoricom devet doktorskih radova, trenutno mentorira pet doktorskih studenata te je redovito mentor diplomskih studenata.