Zrinka Zagorec

Automaton / Palmma

2019./2020. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 2
Mentor: 
Hercog Andrea

Palmma
Palmma je automaton inspiriran njihanjem palme na vjetru. Čine ga dva dijela – radilica koja je glavni dio mehanizma i gornji dio grane koje taj mehanizam pokreće. Kružno gibanje koje se događa na kotačićima prelazi u pravocrtno putem poluga i tako giba gornji dio koji tada podsjeća na gibanje palme. Karakterističan izgled palme vidi se u bokocrtu ovog automatona. Najzanimljiviji moment ovog automatona jest mogućnost slaganja različitih kompozicija. Moguće je složiti kompoziciju koja se giba potpuno paralelno ili potpuno asinhrono.